BODONY

Pályázati nyilvánossági adatlap – Bodony

 

EFOP-3.3.1-15-2015-00661 Noé Kertje Tanoda

Megvalósítás helyszíne: Bodony

Kedvezményezett neve: Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

Projekt címe: Noé Kertje Tanoda Tanoda program megvalósítása

Nyert összeg: 29 999 556 Ft

A projekt finanszírozása 100%

A projekt időtartama: 2016 12.01.-2018.12.31.

A bodonyi Tanodát „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása- Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben” című pályázat keretében valósítjuk meg a 2016.december 1.-től 2018. november 30.-áig tartó időszakban. 24 hónapra a támogatás összege: 29.999.556 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Tanoda célja és feladata:

A projekt hosszú távú célja, hogy a bodonyi és a környező településeken élő fiatalok (és szüleik) számára olyan komplextanórán kívüli fejlesztő programokat kínáljunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek tanulási alap-kompetenciáinak fejlődéséhez, a tanulási nehézségek csökkentéséhez és a személyiség harmonikus kibontakozásához, ezáltal hosszú távon javítják az érintett fiatalokmunkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeit.

Tanodai alapelvek és feladatok:

Önnön értékességének elve
A szeretetre épülő nevelés elve
Az egyén, a személyiség szabadságának tisztelete, az egyenlő bánásmód elve
A szolidaritás és a tolerancia elve
A komplexitás elve: a különböző (biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi) törvényszerűségek együttesen hatnak.
Az egyenrangúság elve: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában.
A fejlődés elve: a tanuló fejlődését mindenkor a maga fejlettségi fokához mérten kell biztosítani.
Közösségi elv: a szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösségek, hatásrendszerek biztosítanak lehetőséget a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásában.
A tapasztalatszerzés elve: a pedagógiai tevékenység folyamatában biztosítani kell a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzését.
A bizalom elve: megértés, bizalom, tisztelet a tanuló személyisége iránt.

Alaptevékenységek:

1. EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FEJLESZTÉS
(a) Tanulás-módszertani foglalkozások: olvasási-, szövegértési-, szövegalkotási- és feladat-megoldó gyakorlatok, kiscsoportos formában (kooperatív technikák és projektmódszer alkalmazásával)
(b) Sajátos nevelési igényű, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek egyéni fejlesztése gyógypedagógus bevonásával
(c) Számítógép-használói és internet-alapismeretek átadása, játékos gyakorlati foglalkozásokon
(d) Tantárgyi felkészítés: kiscsoportos foglalkozások elsősorban matematika, idegennyelv és magyar nyelv tárgyakhoz kapcsolódóan
2. JÖVŐKÉP ALKOTÁS – PÁLYAORIENTÁCIÓ

3. TANULÓK SZEMÉLYISÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE:
dráma, kézműves, szabadidős tevékenységek, sport

4. A TANULÓK IDENTITÁSTUDATÁNAK ÉS SZOCIALIZÁCIÓS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE:
Hangsúlyt fektetünk oktatásunk területén a tehetségek kibontakozására identitás megőrzésére. A roma gyermekek identitástudatának formálásában a roma önkormányzat képviselője lesz segítségünkre.
5. FINOMMOTORIKA, NAGYMOZGÁSOK, KOMMUNIKÁCIÓ STB. FEJLESZTÉSE, MEMORITEREK ELSAJÁTÍTÁSA:
tánc, kézműves foglalkozások, színjátszás keretében

6. SZÜLŐK AKTÍV SZEREPVÁLLALÁSÁVAL SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:
családi napok

7. NYITOTT PROGRAMOK:
szabadidős foglalkozások melyeket a település gyermekei és szülei számára hirdetünk meg. A célunk a helyiekkel megismertetni, elfogadtatni a tanodát, másrészt a gyermekek integrálása, egymás értékeinek felfedezése, közösségépítés

Menedzsment:
Busák Erzsébet
Czinege Mária

Szakmai vezető:

Munkatársak:
Borosné Kollár Mária
Busák Erzsébet
Espárné Czinege Mária
Fialla Jánosné
Nagy Sándorné
Révész Lilla
Simon Éva
Szalai Gábor Béláné
Vasas Edit
Vass Gábor
Veres Anita
Vince-Kovács Katalin
Ymaj-Kiss Bernadett

Nyitva tartás: minden hétköznap 14:00-18:00

Tanoda címe:
Noé Kertje Tanoda
3243 Bodony, Kossuth út 20.