SZAJLA

 

Pályázati nyilvánossági adatlap – Szajla

 

EFOP-3.3.1-15-2015-00671 Érckő Tanoda

Megvalósítás helyszíne Szajla

Kedvezményezett neve: Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

Projekt címe: Érckő Tanoda Tanoda program megvalósítása

Nyert összeg: 29 999 556 Ft

A projekt finanszírozása 100%

A projekt időtartama: 2016 12.01.-2018.12.31

A szajlai Tanodát „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása- Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben” című pályázat keretében valósítjuk meg a 2016.december 1.-től 2018. november 30.-áig tartó időszakban. 24 hónapra a támogatás összege: 29.999.556 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Tanoda célja és  feladata:

A projekt hosszú távú célja, hogy a szajlai és a környező  településeken élő fiatalok (és szüleik) számára olyan komplextanórán kívüli fejlesztő programokat kínáljunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek tanulási alap-kompetenciáinak fejlődéséhez, a tanulási nehézségek csökkentéséhez és a személyiség harmonikus kibontakozásához, ezáltal hosszú távon javítják az érintett fiatalokmunkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeit.

 Tanodai alapelvek és feladatok:

  •     Önnön értékességének elve
  •     A szeretetre épülő nevelés elve
  •     Az egyén, a személyiség szabadságának tisztelete, az egyenlő bánásmód elve
  •     A szolidaritás és a tolerancia elve
  •     A komplexitás elve: a különböző (biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi) törvényszerűségek együttesen hatnak.
  •     Az egyenrangúság elve: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában.
  •     A fejlődés elve: a tanuló fejlődését mindenkor a maga fejlettségi fokához mérten kell biztosítani.
  •     Közösségi elv: a szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösségek, hatásrendszerek biztosítanak lehetőséget a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásában.
  •     A tapasztalatszerzés elve: a pedagógiai tevékenység folyamatában     biztosítani kell a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzését.
  •     A bizalom elve: megértés, bizalom, tisztelet a tanuló személyisége iránt.

 

Alaptevékenységek:

1.    EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FEJLESZTÉS
(a)    Tanulás-módszertani foglalkozások: olvasási-, szövegértési-, szövegalkotási- és feladat-megoldó gyakorlatok,       kiscsoportos formában (kooperatív technikák és projektmódszer alkalmazásával)
(b)    Sajátos nevelési igényű, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek egyéni fejlesztése gyógypedagógus bevonásával
(c)    Számítógép-használói és internet-alapismeretek átadása, játékos gyakorlati foglalkozásokon
(d)    Tantárgyi felkészítés: kiscsoportos foglalkozások elsősorban matematika, idegennyelv és magyar nyelv tárgyakhoz kapcsolódóan
2.    JÖVŐKÉP ALKOTÁS – PÁLYAORIENTÁCIÓ

3.    TANULÓK SZEMÉLYISÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE:
dráma, kézműves, szabadidős tevékenységek, sport

4.    A TANULÓK IDENTITÁSTUDATÁNAK ÉS SZOCIALIZÁCIÓS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE:
Hangsúlyt fektetünk oktatásunk területén a tehetségek kibontakozására identitás megőrzésére. A roma gyermekek identitástudatának formálásában a roma önkormányzat képviselője lesz segítségünkre.
5.    FINOMMOTORIKA, NAGYMOZGÁSOK, KOMMUNIKÁCIÓ STB. FEJLESZTÉSE, MEMORITEREK ELSAJÁTÍTÁSA:
tánc, kézműves foglalkozások, színjátszás keretében

6.    SZÜLŐK AKTÍV SZEREPVÁLLALÁSÁVAL SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:
családi napok

7.    NYITOTT PROGRAMOK:
szabadidős foglalkozások melyeket a település gyermekei és szülei számára hirdetünk meg. A célunk a helyiekkel megismertetni, elfogadtatni a tanodát, másrészt a gyermekek integrálása, egymás értékeinek felfedezése, közösségépítés

Nyitva tartás: minden hétköznap 14:00-18:00

Tanoda címe:

Menedzsment:
Busák Erzsébet
Czinege Mária

Munkatársak:
Bencsik Urbán
Busák Erzsébet
Espárné Czinege Mária
Gál Krisztina
Kovátsné Tornay Gabriella
Maszlag Sándorné
Oraveczné Safranka Eszter
Varga Csaba
Vasas Edit
Vahalcsikné Varga Edit
Veres Anita
Ymaj-Kiss Bernadett