VÁRASZÓ

Pályázati nyilvánossági adatlap – Váraszó

EFOP-3.3.1-15-2015-00673  Tisztaforrás Tanoda

Megvalósítás helyszíne Váraszó

Kedvezményezett neve: Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

Projekt címe: Tisztaforrás Tanoda Tanoda program megvalósítása

Nyert összeg: 29 999 556 Ft

A projekt finanszírozása 100%

A projekt időtartama: 2016 12.01.-2018.12.31

A váraszói Tiszta Forrás II. Tanodát „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása- Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben” című pályázat keretében valósítjuk meg a 2016.december 1.-től 2018. november 30.-áig tartó időszakban. 24 hónapra a támogatás összege: 29.999.556 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Tanoda célja és  feladata:

A projekt hosszú távú célja, hogy Váraszó és a környező  településeken élő fiatalok (és szüleik) számára olyan komplextanórán kívüli fejlesztő programokat kínáljunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek tanulási alap-kompetenciáinak fejlődéséhez, a tanulási nehézségek csökkentéséhez és a személyiség harmonikus kibontakozásához, ezáltal hosszú távon javítják az érintett fiatalokmunkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeit.

 Tanodai alapelvek és feladatok:

  •     Önnön értékességének elve
  •     A szeretetre épülő nevelés elve
  •     Az egyén, a személyiség szabadságának tisztelete, az egyenlő bánásmód elve
  •     A szolidaritás és a tolerancia elve
  •     A komplexitás elve: a különböző (biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi) törvényszerűségek együttesen hatnak.
  •     Az egyenrangúság elve: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában.
  •     A fejlődés elve: a tanuló fejlődését mindenkor a maga fejlettségi fokához mérten kell biztosítani.
  •     Közösségi elv: a szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösségek, hatásrendszerek biztosítanak lehetőséget a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásában.
  •     A tapasztalatszerzés elve: a pedagógiai tevékenység folyamatában     biztosítani kell a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzését.
  •     A bizalom elve: megértés, bizalom, tisztelet a tanuló személyisége iránt.

Alaptevékenységek:

1.    EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FEJLESZTÉS
(a)    Tanulás-módszertani foglalkozások: olvasási-, szövegértési-, szövegalkotási- és feladat-megoldó gyakorlatok,       kiscsoportos formában (kooperatív technikák és projektmódszer alkalmazásával)
(b)    Sajátos nevelési igényű, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek egyéni fejlesztése gyógypedagógus bevonásával
(c)    Számítógép-használói és internet-alapismeretek átadása, játékos gyakorlati foglalkozásokon
(d)    Tantárgyi felkészítés: kiscsoportos foglalkozások elsősorban matematika, idegennyelv és magyar nyelv tárgyakhoz kapcsolódóan
2.    JÖVŐKÉP ALKOTÁS – PÁLYAORIENTÁCIÓ

3.    TANULÓK SZEMÉLYISÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE:
dráma, kézműves, szabadidős tevékenységek, sport

4.    A TANULÓK IDENTITÁSTUDATÁNAK ÉS SZOCIALIZÁCIÓS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE:
Hangsúlyt fektetünk oktatásunk területén a tehetségek kibontakozására identitás megőrzésére. A roma gyermekek identitástudatának formálásában a roma önkormányzat képviselője lesz segítségünkre.
5.    FINOMMOTORIKA, NAGYMOZGÁSOK, KOMMUNIKÁCIÓ STB. FEJLESZTÉSE, MEMORITEREK ELSAJÁTÍTÁSA:
tánc, kézműves foglalkozások, színjátszás keretében

6.    SZÜLŐK AKTÍV SZEREPVÁLLALÁSÁVAL SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:
családi napok

7.    NYITOTT PROGRAMOK:
szabadidős foglalkozások melyeket a település gyermekei és szülei számára hirdetünk meg. A célunk a helyiekkel megismertetni, elfogadtatni a tanodát, másrészt a gyermekek integrálása, egymás értékeinek felfedezése, közösségépítés

Nyitva tartás: minden hétköznap 14:00-18:00

Tanoda címe:
3254 Váraszó, Szabadság út 29.

Menedzsment:
Busák Erzsébet
Czinege Mária

Szakmai vezető:

Munkatársak:
Baranya Imréné
Bodnárné Lóski Andrea
Bozó Tamásné
Braun Péter
Busák Erzsébet
Dömök László
Espárné Czinege Mária
Kovácsné Demence Erika
Kovácsné Nagy Annamária
Málik György
Oláh Tímea
Szántóné Kazinczi Julianna
Varga Csaba
Vasas Edit
Ymaj-Kiss Bernadett